0

Brak produktów.

Do góry

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MABUDO

I. Regulamin określa warunki i zasady zamawiania gotowych projektów architektonicznych domów realizowanych w technologii firmy Mabudo Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 8, 98-220 Zduńska Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000261819 o kapitale zakładowym 1 010 000 złotych NIP 8291666072, REGON 100224802.

II. Serwis internetowy Sprzedawcy dostępny jest pod adresem www.mabudo.pl

III. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie www.mabudo.pl, w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca - Mabudo Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 8, 98-220 Zduńska Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000261819.

IV. Definicje:

• Sprzedawca - Mabudo Sp. z o.o. ul. Ceramiczna 8, 98-220 Zduńska Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000261819 o kapitale zakładowym 1 010 000 złotych NIP 8291666072, REGON 100224802
• Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu;
• Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
• Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu;
• Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym Sprzedawcy, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez spersonalizowanie produktu oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
• Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
• Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;
• Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
• Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
• Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;
• Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)§ 1

PRZEDMIOT I ZASADY

1. Do korzystania z serwisu internetowego www.mabudo.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

2. Przedmiotem zamówienia (Produkt) w serwisie internetowym jest komplet dokumentacji projektowej domu typowego wykonanego w technologii MABUDO - Projekt, dostępnego w Katalogu domów Mabudo, zawierający projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w 4 egzemplarzach, w skład którego wchodzą:

• Projekt architektoniczno-budowlany
• Projekt konstrukcyjny,
• Projekt instalacji wewnętrznych, sanitarnych (wod-kan, co, wentylacji mechanicznej z rekuperacją) grzewczych,
• Projekt instalacji elektrycznej, teletechnicznej i odgromowej,
• Charakterystyka energetyczna obiektu.
3. Nabycie Projektu obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy, po przeprowadzeniu adaptacji projektu do warunków i przepisów miejscowych przez uprawnionego projektanta. W szczególności Projekt musi zostać uzupełniony przez Klienta projektem zagospodarowania działki oraz zaadoptowany do właściwej strefy dla danej lokalizacji Projektu oraz lokalnych warunków posadowienia określonych w opinii geotechnicznej wykonanej przez uprawnionego geodetę. Na podstawie opinii geotechnicznej uprawniony projektant w ramach wykonania projektu adaptacyjnego sporządzi projekt konstrukcyjny fundamentów obiektu.

4. Wybrany przez Klienta Projektant adaptujący Projekt oraz opracowujący plan zagospodarowania działki traktowany jest jako projektant danego obiektu, który w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, przejmuje odpowiedzialność za projekt oraz wszelkie obowiązki i uprawnienia, które wynikają z ustawy.

5. Nabywane Projekty są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994). Kupujący jest zobowiązany przestrzegać prawa autorskie przysługujące Sprzedającemu do Produktu objętego umową. Prawa autorskie do produktu nie mogą zostać przeniesione przez Kupującego na osoby trzecie.§2

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W serwisie internetowym www.mabudo.pl celem złożenia zamówienia Klient wypełnia Formularz zamówienia interesującego go projektu.

2. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3. Realizacja zamówienia przebiega według poniższych kroków:

• Krok 1: (Podstrona danego domu)
o Klient na stronie danego domu wybiera dom (wersja, aranżacja)
o Chęć zakupu potwierdza poprzez kliknięcie w przycisk „KUP TERAZ PROJEKT”.
• Krok 2: (Formularz zamówienia projektu domu), Klient:
o wypełnia dane do wysyłki, wybiera formę płatności oraz wysyłki, zaznacza opcję „AKCEPTUJĘ REGULAMIN”
o Przejście do następnego kroku potwierdza poprzez kliknięcie w przycisk „PRZECHODZĘ DO PODSUMOWANIA”
• Krok 3: (Podsumowanie)
o Podsumowanie zamówienia - Klient sprawdza podsumowanie, potwierdza zgodę na kontakt telefoniczny Sprzedawcy przez zaznaczenie zgody i kliknięcie „POTWIERDZAM ZAKUP”.
o Na ekranie pojawi się informacja o nadaniu numeru zlecenia:
• Krok 4: (Powiadomienie i zawarcie Umowy Sprzedaży) Klient otrzymuje:
o na podany wcześniej adres email potwierdzenie zamówienia wraz z regulaminem,
o bezpłatną wiadomość SMS (jeśli wpisał prawidłowy numer telefonu).
Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4. Rozpoczęcie procedury kompletowania i wysyłki projektu następuje po telefonicznym potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę, przesłaniu Klientowi bezpłatnej wiadomości sms, przesłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Projektu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, Klient jest informowany na stronach serwisu internetowego w trakcie realizacji Zamówienia.§3

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

• Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
• Płatność za pomocą internetowego serwisu płatności o nazwie „……………..”
• Płatność przy odbiorze,
• Płatność gotówką (w przypadku odbioru osobistego)
Nr rachunku bankowego Sprzedawcy: 09 1020 2212 0000 5802 0421 8590

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.§4

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach www.mabudo.pl oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Ceramiczna 8, 98-220 Zduńska Wola – w dni robocze, w godzinach od 07.00 do 15.00.

4. Termin dostawy Produktu do Klienta podany jest w opisie danego Produktu. W przypadku zapłaty przelewem bankowym początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5. W przypadku płatności przy odbiorze zapłata za Produkt zostanie dokonana przez Kupującego przedstawicielowi firmy kurierskiej dostarczającej Kupującemu przesyłkę.§5

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: ul. Ceramiczna 8, 98-220 Zduńska Wola.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.§6

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Klienci mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń

2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
- http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do:
a) stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
b) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.§7

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo do rezygnacji z zakupu bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru.

2. Bieg 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy jest liczony od daty odbioru Produktu przez Kupującego. W tym celu Kupujący powinien przed upływem 14 dniowego terminu wysłać do Sprzedającego pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenia stanowi załączniki nr 1 do Regulaminu).

3. Zwracany towar powinien być przesłany w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Towar powinien znajdować się w stanie nienaruszonym.

4. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Projektu, zwracane są Konsumentowi w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji o odstąpieniu od umowy oraz po otrzymaniu Produktów w stanie nienaruszonym. Koszt dostarczenia Projektu zwracany jest do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostawy dostępnego w serwisie www.mabudo.pl. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie Konsument użył w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Zwracany przez Konsumenta Projekt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Zwrot płatności i kosztów przez Sprzedającego może nastąpić tylko pod warunkiem otrzymania przez Sprzedającego Produktów w stanie nienaruszonym.

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Sprzedający może wprowadzać korzystniejsze warunki zwrotu zakupionego projektu architektonicznego, w szczególności przewidywać dopuszczalność zwrotu projektu przez Kupującego nie będącego Konsumentem lub wydłużając termin na zwrot projektu.

7. Kupujący dokonując zwrotu Towaru traci prawo jego zastosowania w jakiejkolwiek części.§8

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Poniższe postanowienia Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi wobec Kupującego, nie będącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.

2. Odnośnie Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczenia dostępnych sposobów płatności, ma także prawo wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi na Klienta nie będącego konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.§9

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych (dalej w skrócie: ADO) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Sprzedający.

2. Dane osobowe podane przez Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia, przetwarzane są przez ADO w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Pozostałe przypadki przetwarzania danych osobowych Kupującego wynikają z jego świadomej zgody, której może udzielić przed złożeniem zamówienia, regulowane są przez politykę prywatności ADO.

3. ADO zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Klienta, wynikających z rozporządzenia RODO. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, w tym na potrzeby związane z jej prawidłowym rozliczeniem finansowym i koordynacji współpracy, jak również w związku z ewentualnymi roszczeniami, a także w celach kontaktowych i reklamacyjnych. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji, koordynacji współpracy i bieżącego kontaktu. Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz w celach kontaktowych będą przetwarzane przez czas trwania umowy. Dane przetwarzane będą także na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy UODO w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych oraz za odrębną zgodą w celu wysyłania informacji handlowych. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez 3 lata od końca roku w którym została zawarta Umowa sprzedaży, dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy w związku z Umową.

4. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

5. Klient ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADO , od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe, Klient może żądać od ADO przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi.

6. Mabudo.pl wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, plików cookies i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego.§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez serwis www.mabudo.pl zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Ewentualne zmiany Regulaminu możliwe są z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedającego – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIKI

Formularz zwrotu

Centrum informacji:

Kup projekt domu z katalogu MABUDO za POŁOWĘ ceny! Odbierz atrakcyjny rabat na wybrane domy z naszego najnowszego katalogu domów typowych. Promocja obowiązuje w dniach 21-23.02.2020.
Szczegóły promocji w Biurze Sprzedaży